Live Activities

Live Activities

Live Activities hiển thị các thông tin mới nhất từ app của bạn, nó cho phép người dùng xem tình trạng hiện tại của các sự kiện hoặc tác vụ một cách nhanh chóng. live-activities

What is Dynamic Island?

On iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max, you can check alerts and current activity in progress—such as music >that’s playing, your timer, an AirDrop connection, and directions from Maps—in the Dynamic Island on the Home >Screen or in any app. The Dynamic Island appears whenever your iPhone is unlocked. — Apple Support

whats-dynamic-island

Design

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/components/system-experiences/live-activities/ dynamic-island-explanation Khi hiển thị Live Activity của bạn bên trong Dynamic Island, nó sẽ có 1 trong 3 trạng thái sau:

Compact

Hiển thị khi có một Live Activity đang được active. type-compact_2x

Minimal

Hiển thị khi có nhiều Live Activities đang active. type-minimal_2x

Expanded

Khi người dùng nhấn giữ một Live Activity trong trạng thái compact hoặc minimal, hệ thống sẽ hiển thị thông tin nội dung ở trạng thái expanded type-expanded_2x

Develop guidelines

Steps
  1. Tạo một project với Widget Extension.
  2. Yêu cầu version iOS tối thiểu là 16.1:
  • Thiết định target version là iOS 16.1 cho toàn bộ project
  • Sử dụng if #available để sử dụng các đoạn code cho iOS 16.1 và cao hơn.
  1. Trong ActivityConfiguration, sử dụng live activities view (banner) để hỗ trợ các thiết bị không support Dynamic Island
  2. Tuỳ vào các trạng thái hiển thị của Dynamic Island bên trên, cần tạo các hiển thị khác nhau bên trong dynamicIsland dựa vào hành vi của người dùng:

DynamicIslandExpandedRegion(.leading),
DynamicIslandExpandedRegion(.trailing),
DynamicIslandExpandedRegion(.center), and
DynamicIslandExpandedRegion(.bottom)
  1. Ngoài ra, trạng thái compactminimal sẽ hoạt động khi người dùng chỉ cần xem mà không cần tương tác:

compactLeading,
compactTrailing,
minimal

GitHub

View Github