??‍? GithubClone

? Preview

Preview.mp4

?? Türkçe

 • ? Klasör Yapısı, Yazılım Mimarisi ve Teknik Detaylar

  • Verilen çalışma SwiftUI ile geliştirilmiş olup temiz kod yazılımına ve SOLID prensiplerine oldukça dikkat edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Swift programlama dilinin ve nesne yönelimli programlamanın tüm efektif özelliklerinin kullanılmasına özen gösterilmiştir. SwiftUI framework’ünün vermiş olduğu özellikler, esneklikler kullanılmaya ve uygulanmaya çalışılmıştır.Design Pattern olarak MVMM kullanılmış olup tasarım kısmında ise Atomic Design metodolijisi uygulanmıştır.
  • Klasör yapısı olarak products klasörü altında enum type’lar, extensionlar, network katmanı, view modifier’lar gibi yapılar bulunmaktadır. Uygulama içi bulunan tüm ekranlarımız modellerimiz ve view model sınıflarımız features klasörü altında yerini almaktadır.
 • ? Bağımlılıklar

??????? English

 • ? Folder Structure, Software Architecture and Technical Details

  • The given work has been developed with SwiftUI and a great deal of attention has been paid to clean code software and SOLID principles. In addition, care has been taken to use all the effective features of the Swift programming language and object-oriented programming. The features and flexibility provided by the SwiftUI framework have been tried to be used and applied. MVMM has been used as the Design Pattern and the Atomic Design methodology has been applied in the design part.
  • As a folder structure, there are structures such as enum types, extensions, network layer, view modifiers under the products folder. All our screens, models and view model classes in the application are located under the features folder.
 • ? Dependencies

GitHub

View Github